9

കരിമിഴികൾ കഥ പറയുബോൾ – സപ്ന അനു ബി ജോർജ്ജ്

ഏതൊരു സ്ത്രീയിലും നന്മയുണ്ട്. യഥാർഥപ്രേമം എന്ന നന്മ. ഏതൊരു മനുഷ്യനിലും അന്തർലീനമായ നന്മയുടെ പ്രകാശം വെളിവാക്കുന്ന നമ്മളിൽ പലരുടെയും ജീവിതകഥകൾ. സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ വഴിത്തിരിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് പല വലിയ കഥാ കവിതകളിലെ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങൾ. അവർ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രകളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും, ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, ഉദാഹരണമായി. ………”സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് സ്ത്രീ, മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടവളല്ല, സ്തീകളുടെ സൽഗുണങ്ങളെ… Continue Reading