1

മണ്ണിനു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന പെണ്ണ് – സബീന എം സാലി

ഓരോ മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ സുനിശ്ചിതമായ ചില നിയോഗമുണ്ടെന്നും, സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ചെറിയ അസന്തുലനം പോലും ജീവന്റെ അഭംഗുരമായ നിലനിൽപ്പിനും തുടർച്ചയ്ക്കും ഭീക്ഷണിയാണെന്നും നാമോരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്‌. എന്നിട്ടും ഭൂമിയോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരത തുടർക്കഥയാവുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അടുത്ത തലമുറയാണേന്ന വിവേകപൂർണമായ തിരിച്ചറിവിൽ വേണം നാം പ്രകൃതിക്കുവേണ്ടി വാദിക്കേണ്ടത്. ആഗോളീകരണകാലത്ത് മണ്ണും വെള്ളവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ… Continue Reading