ഡ്രീനാ നദിയിലെ പാലം

ഡ്രീനാ നദിയിലെ പാലം

September 1, 2014 vettam online 8

■ശശി കണ്ണിയത്ത് ■   സുദീര്‍ഘമായ അനുഭവം കൊണ്ടേ സാഹിത്യത്തിന്റെ മൂല്യം നിര്‍ണയിക്കാന്‍ കഴിയൂ. എങ്കിലും, മഹനീയമായ മനസിന്‍റെ പ്രതിധ്വനിയാണ് ഉദാത്തത; മനസിന്റെ മഹത്വം എന്നത് ഒരനുഗ്രഹമാണ്‌. ആ മഹത്വം സിദ്ധിച്ച അപൂര്‍വ്വം എഴുത്തുകാരില്‍ […]