8

ഡ്രീനാ നദിയിലെ പാലം

ഡ്രീനാ നദിയിലെ പാലം

■ശശി കണ്ണിയത്ത് ■   സുദീര്‍ഘമായ അനുഭവം കൊണ്ടേ സാഹിത്യത്തിന്റെ മൂല്യം നിര്‍ണയിക്കാന്‍ കഴിയൂ. എങ്കിലും, മഹനീയമായ മനസിന്‍റെ പ്രതിധ്വനിയാണ് ഉദാത്തത; മനസിന്റെ മഹത്വം എന്നത് ഒരനുഗ്രഹമാണ്‌. ആ മഹത്വം സിദ്ധിച്ച അപൂര്‍വ്വം എഴുത്തുകാരില്‍ ഒരാളാണ് ‘യൂഗോസ്ലാവ്യന്‍ ‘ എഴുത്തുകാരനായ ‘ഈവോ ആഡ്രീഷ്’.‘1961 –ല്‍ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബല്‍ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്യുത്തമ കൃതിയാണ് ഡ്രീനാനദിയിലെ… Continue Reading