40

വരൾച്ചയുടെ ദേശങ്ങൾ

Editorial1

■ എം.കെ.ഖരീം■   കലാസാഹിത്യകാരിൽ ചിലരുണ്ട്, കലയും എഴുത്തും മുട്ടുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റാൻ വിവാദവുമായി പുറപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ വിമർശനം കിട്ടാൻ ഏതാ വഴിയെന്ന് ചിലരെങ്കിലും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയെ ആക്രമിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ മറ്റു പലതിലും നിന്നുമാണെന്ന് കണ്ടാൽ അതിലേക്ക് തിരിയും.. പിന്നെ അവരെ വാഴിക്കാനും ചവിട്ടികൂട്ടാനും ഒരു നിര തന്നെയുണ്ടാവും. എഴുതാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദമായിരിക്കുക.… Continue Reading