20

വെട്ടം : മാസാന്ത്യക്കുറിപ്പുകൾ

monthly1

■ സുരേന്ദ്രന്‍ നായര്‍ ■ കാമ്പും കഴമ്പുമുള്ള പോസ്റ്റുകളും അതിൻമേൽ അർത്ഥവത്തായ ചർച്ചകളും കൊണ്ട് സജീവമായ ഒരു മാസമാണ് കടന്നുപോയത്. ഒരു പോസ്റ്റും തികച്ചും  പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല. പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും  ചർച്ചകളിൽ കൂടിയാവും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിനു ശക്തമായ വാദ -പ്രതിവാദങ്ങൾ തന്നെ നടക്കണം. ആഴവും വ്യപ്തിയുമുള്ള എഴുത്തുകളായിരുന്നു കൂടുതലും. അത് വിശകലനം  ചെയ്യാൻ ഞാനാളല്ലെങ്കിലും… Continue Reading