9

മരിച്ചവർ സംസാരിക്കുന്നത്

Marichavar samsaarikkunnath

■ റുബീന അജേഷ് ■   എം.കെ.ഖരീം എഴുതിയ മരിച്ചവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന നോവൽ വായന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ കുറിച്ചൊന്ന് എഴുതണമെന്ന് തോന്നി. എന്നാൽ എവിടെ നിന്നും തുടങ്ങണമെന്ന് കുഴക്കി. നോവലിസ്റ്റ് പുസ്തകം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിൽ തട്ടി. എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാവാം തുടക്കമെന്ന് കരുതി. ‘ഈ നോവൽ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം, പലവട്ടം ഓർത്തു..… Continue Reading