15

ഒരു പ്രവാസിയുടെ ബ്ലാക്ക് & വൈറ്റ് ഡോക്യുമെന്ററി

tired

_ജയപ്രകാശ് വിശ്വനാഥൻ. അല്ലെങ്കിലും ഒരു ടൈം ടേബിൾ ക്രമത്തിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടെത്ര നാളായി; കണ്ണുകളടച്ചാൽ മോണകാട്ടിയുള്ള മകളുടെ ചിരിയും, കെട്ട്യോളുടെ കരഞ്ഞു കണ്ണു കലങ്ങിയ മുഖവും തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ മൃദുവായും, ഘോരമായും കൂർക്കം വലിക്കുന്ന എട്ട് കട്ടിലുകളിലൊന്നിൽ മലർന്ന്, കണ്ണുകൾ തുറന്നുകിടന്ന് സീലിംഗ് നോക്കി കിടക്കും; ഉറക്കത്തിന്റെ മയൂരനൃത്തം വരെ. കെട്ട്യോളുടെ മിസ്കാൾ കരച്ചിൽ കേട്ടുണരുമ്പോൾ… Continue Reading