7

ഹൃദയപൂര്‍വ്വം റീനുവിന് – By ആബിദ.എം.കെ.

ദുർവിധി, നിയോഗം, തലവര പറയുവാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ലാത്ത മലയാളത്തിലെ കുഞ്ഞു വാക്കുകളാണിവ. എങ്കിലും ആ വാക്കിന്റെ തീവ്രത ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പിളർത്തി കളയുവാൻ പോലും ശേഷിയുള്ള മൂർച്ചയേറിയ വാൾമുന എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. ചില യാഥാര്‍ത്യങ്ങളെ മുന്നില്‍ കാണുമ്പോള്‍ അതിന്റെ കൈപിടിയില്‍ അകപ്പെടുമ്പോൾ നാം തീർത്തും നിസ്സഹായരായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സൊരു ഭിക്ഷാന്തേഹിയെപോലെ യാചിക്കാറുണ്ട്;… Continue Reading