1

വൃത്തലക്ഷണം-3 സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍

21 to 30 (തുടര്ച്ച ) http://vettamonline.com/?p=14276 21. തരംഗിണി ഒരു കാട്ടരുവിയുടെ പ്രവാഹംപോലെ ചടുലതയാര്ന്ന ആലാപനരീതിയാണ് തരംഗിണിക്കുള്ളത്. ‘ഹരിണീ കരിണീ ഖുരരേണുഘണൈ| രരുണീകൃതശിലമങ്ങൊരുഭാഗം’ എന്ന് പുനം നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ വായിക്കുമ്പോള്‍ മൃഗങ്ങളുടെ കുളമ്പടിശബ്ദവും ഉയരുന്ന പൊടിപടലങ്ങളും അതേറ്റ് അരുണവര്ണ്ണമണിയുന്ന ശൈലങ്ങളുമടങ്ങുന്ന നാദവര്ണ്ണപ്രപഞ്ചമാണ് തരംഗിണിയുടെ ചടുലതാളത്തില്‍ മനസ്സില്‍ മിന്നിമറിയുന്നത്. ‘ദ്വിമാത്രം ഗണമെട്ടെണ്ണം| യതിമദ്ധ്യം തരംഗിണി’ എന്നാണ് വൃത്തലക്ഷണം.… Continue Reading