14

പ്രണയ ഗുല്‍മോഹര്‍ – എം.കെ.ഖരീം

പാളയം പള്ളിയുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ ഒതുങ്ങിപോയൊരു ഗാനമോ ആമീ നീ? കരിയിലകൾ വീണ, പുല്ലുകൾ കയറിയ നിന്റെ ഖബറിനരികെ നിന്നും എന്റെ വാപ്പച്ചിയുടെയും ഉമ്മച്ചിയുടെയും ഖബറുകളിലേക്ക് മനസ്സാ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നീയിവിടെ എന്നത്തേക്കാളും ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ. ഉറ്റവരോ ഉടയവരോ കടന്നുവരാൻ കാത്ത്…. നിന്റെ ഹൃദയം കൊത്തിതിന്നവരും മനസ്സാലും അല്ലാതെയും ആ ഉടൽ പിച്ചിച്ചീന്തിയവരും എങ്ങെല്ലാമോ! നിന്റെ തണൽപറ്റി… Continue Reading