അന്വേഷണങ്ങള്‍

വെട്ടം ഓണ്‍ലൈന്‍ മാഗസിന്‍

ബന്ധപ്പെടുക:
vettamgroupe@gmail.com

mkkhareem@gmail.com,

+919995651694

 

കൃതികള്‍ അയക്കേണ്ട വിലാസം:

vettamgroupe@gmail.com

mkkhareem@gmail.com

3 Comments

Comments are closed.